Hoppa till innehåll
Hem » Tillsammans vässar vi förmågan att bekämpa grovt våld i Malmö

Tillsammans vässar vi förmågan att bekämpa grovt våld i Malmö

Satsningen Sluta skjut har nu varit igång i drygt ett år och vi ser redan flera positiva effekter av vårt samarbete. Parallellt har vi stora framgångar i polisens utredningsverksamhet med många frihetsberövade och pågående rättegångar.

Satsningen Sluta skjut går ut på att minska och förebygga dödligt och grovt våld kopplat till Malmös kriminella kretsar. Sedan Sluta skjut startade för drygt ett år sedan, har många operativa insatser genomförts och vi börjar se resultat.

Call-in – storforum med budskap att konflikter inte ska lösas med våld och skjutvapen

Sluta skjut arbetar efter den framgångsrika amerikanska strategin Group Violence Intervention, GVI. I strategin ingår ett så kallat call-in, ett informationsmöte dit frivårdsklienter som står under övervakning, antingen genom skyddstillsyn eller villkorlig frigivning, kallas. Under mötet får klienterna lyssna till ett antal talare, vilka representerar myndigheter, kommun och civilsamhälle. Talarna pratar utifrån sin organisations uppdrag men alla har samma huvudbudskap.

Samhället tolererar inte att konflikter löses med våld och de som använder sig av vapen eller annat grovt våld kommer att få alla samverkande organisationers ögon på sig samtidigt. Fokus kommer att riktas mot de som är mest våldsamma. Den som vill ha hjälpa att lämna en kriminell livsstil, får all den hjälp som är möjligt.

Så här långt in i satsningen har två call-in genomförts på Stadion i Malmö, det första hölls i oktober förra året och det senaste i går.

De som kallas till ett call-in är nödvändigtvis inte de mest våldsamma, utan istället de som bedöms kunna ta emot informationen och sedan föra budskapet vidare till sina kretsar. Endast några av alla de som är aktuella för Sluta skjut kallas till ett call-in.

Custom notification – enskilda samtal med samma budskap som vid call-in

Custom notification är ett komplement till call-in men i mer komprimerad form. Syftet är detsamma som för call-in, det vill säga att förmedla budskapet. Men istället för att kalla till informationsmöte med många kallade, söks enskilda upp för samtal.

Det är polisen och socialtjänsten som tillsammans gör custom notification. I vissa fall kan även frivården vara med. Besöken riktas mot både brottsutsatta och gärningsmän som är involverade i grova våldsbrott men också personer involverade i konflikter under uppsegling.

Stödjande insatser för att bryta en kriminell livsstil

Vid både call-in och custom notification erbjuds stöd i syfte att motivera och hjälpa dem som önskar lämna det destruktiva livet. Stödet erbjuds av socialtjänsten, frivården, arbetsmarknadsavdelningen och civilsamhället och ges via Konsultationsteamet, som är ett samarbete mellan Malmö stad och polisen.

– Vi har hittills varit i kontakt med ett 20-tal personer som är aktuella för Sluta skjut och som i någon form driver våldet i Malmö. Arbetet är långsiktigt, i vissa fall bara början av en längre process som det oftast innebär att lämna en kriminell livsstil. Det handlar om allt från ett motivationssamtal via telefon till en större insats med boende på annan ort, sysselsättning, kontaktperson med mera, säger Anna Kosztovics från socialtjänsten och delprojektledare i Sluta skjut.

Ökat fokus från myndigheter gör det svårt att syssla med kriminallitet

De kriminella kretsar som inte tagit det förmedlade budskapet på allvar, har sedan oktober förra året fått ökat fokus från polisen och Kriminalvården. Men även andra samvekande organisationer så som Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har varit med och riktat ökat fokus. Skatteverket har upptaxerat ett antal personer och Kronofogdemyndigheten ha utmätt tillgångar för personer som har skulder. Det innebär att trycket ökar mot alla som rör sig bland de mest våldsamma, vilket fått till följd att det blivit besvärligt att umgås i sådana kretsar.

– Målet är att man inte ska vilja riskera att vara med i den krets som är den mest våldsamma och som då får myndigheternas utökade uppmärksamhet hela tiden. Att öka fokus mot en grupp innebär att vi använder våra arbetsmetoder och regelverk så långt det bara går. Klienter som ingår har hårda krav på sig att sköta sin övervakning och den som uteblir från frivårdsmötena riskerar att få avtjäna 15 dagars fängelse på grund av sin misskötsamhet, säger Jonas Angermund, frivårdsinspektör på Malmö Frivård och koordinator i Sluta skjut.

– Sedan oktober förra året har vi ökat fokus, vilket bland annat innebär att vi prioriterat utredningar där de som är föremål för ökat fokus är involverade. Vi har också gjort ett 100-tal riktade kontroller och rapporterat allt från trafik- och narkotikabrott till vapen- och grova våldsbrott. Uppmärksamheten får till följd att det blir svårt att syssla med kriminell verksamhet utan att upptäckas och bli rapporterad, säger Glen Sjögren, kommunpolis och koordinator i Sluta skjut.

Utvecklad och effektiv samverkan

En positiv effekt av arbetet i Sluta skjut är att samverkan mellan myndigheter, kommunen och civilsamhället har utvecklats och effektiviserats. Samarbetet mellan polisen och socialtjänsten är ett exempel på det. Där har bland annat tillämpningen av orosanmälningar SOL §14, utvecklats och förbättrats. Medarbetare inom polisen och Malmö stad har tillsammans skapat bättre rutiner för mer genomarbetade orosanmälningar avseende personer upp till 21 år.

– Orosanmälningarna skrivs utifrån den kontakt man har med de kriminella kretsarna och med så mycket detaljer som möjligt. Detta gör att socialtjänsten kan agera starkt, direkt och på bästa sätt. Resultatet är fler frivilliga insatser riktade till individ och familj men även någon tvångsinsats enligt LVU, säger Anna Kosztovics.

Glen Sjögren fyller i:
– Ja, och genom mer genomarbetade orosanmälningar, begränsar vi också kriminellas möjligheter att nyrekrytera ungdomar.

Samverkan mellan polisen och Kriminalvårdens frivård har som tidigare berörts utökats genom koordinerade fokusinsatser. Samverkan mellan socialtjänsten och frivården har också intensifierats. Sedan tidigare använder Kriminalvården sina påverkansprogram för klienter i syfte att de som deltar ska våga välja att leva ett annat liv utanför kriminalitet. Men genom utökad samverkan med socialtjänsten erbjuds klienterna även motiverande samtal via socialtjänsten.

– Forum för samarbete mellan myndigheter och kommun har alltid funnits men Sluta skjuts främsta merit är den konstruktiva och det samordnade som vässat oss både externt och internt. Alla deltar utifrån sitt eget uppdrag och får bidra med just det den är bra på. På så sätt får vi väldigt tydliga roller och blir heltäckande på ett sätt som vi upplever gett framgång i arbetet mot det grova våldet, säger Jonas Angermund.

– Mig veterligen har vi aldrig haft ett så bra samarbete mellan polis, frivård och socialtjänst någon gång, känns som Malmö just nu är ledande i landet, säger Glen Sjögren.

Civilsamhället spelar en viktig roll i Sluta skjut

I Sluta skjut spelar civilsamhället en viktig roll, rent av en nödvändig sådan, på grund av den ofta bättre kontakten med de kriminella ungdomarna i områdena där de verkar. Civilsamhället medverkar på ett call-in, antingen som deltagare i publiken eller som talare. Syftet är att visa att även civilsamhället ställer sig bakom budskapet som förmedlas på call-in men också erbjuder stöd till de som vill förändra sitt sätt att leva. Deras ställningstagande riktas både till kriminella men också till Malmöborna, så att man därigenom mobiliserar en större grupp att skapa ytterligare tryck mot de kriminella som utför dödliga och grova våldsbrott. Samverkan med civilsamhället har under det dryga år som satsningen pågått utvecklats och stärkts och fler dörrar har öppnats till nya aktörer.

Intensifierat polisiärt arbete för att stävja brottsligheten i Malmö

Parallellt med Sluta skjut fortgår polisens ordinarie verksamhet, som förstärkts och intensifierats för att stävja brottsligheten i staden. Den utredande verksamheten jobbar målinriktat och framgångsrikt med att lagföra de som begår grova våldsbrott i staden och polisens yttre personal genomför riktade insatser i syfte att gripa och försvåra kriminellas förmåga att begå brott. Bland annat är framgångarna stora när det kommer till att beslagta olagliga vapen från kriminella i Malmö.

– Vi ser tydligt att vårt idoga arbete har effekt. Många tongivande kriminella är häktade och frihetsberövade, det pågår två stora rättegångar som rör grova våldsbrott, det pågår ett 20-tal utredningar hos Sektionen för grova brott med goda utsikter för åtal. Vi samarbetar också med polis i andra länder, exempelvis Spanien, där vi för några månader sedan lämnat ut åtta personer från Malmö misstänkta för att ha utfört grova våldsbrott där, säger Jonas Karlberg, gruppchef på Grova brott i Malmö och involverad i Sluta skjut.

Trendbrott? Förtidigt att säga men vi har betydligt färre skjutningar

Det är förtidigt att säga att vi ser ett trendbrott avseende en minskning av de grova brotten i Malmö. Men faktum är att sedan första call-in genomfördes den 11 oktober förra året, har vi haft färre skjutningar än tidigare. Under perioden 11 oktober 2018 till och med 31 mars 2019 har det skett fem skjutningar mot person i Malmö varav en med dödlig utgång. Det är färre än vi tidigare sett.

Tillsammans fortsätter vi bekämpa skjutningar och grovt våld i Malmö

Nöjda? Nej, såklart inte. Arbetet fortsätter lika målstyrt som tidigare. Tillsammans fortsätter vi att vässa förmågan att bekämpa skjutningar och grovt våld i Malmö. Satsningen Sluta skjut pågår hela 2019 men redan nu står det klart att alla samverkande organisationer har som ambition att det gemensamma arbetet ska fortsätta.

Kontakt

 • Jonas Angermund, Kriminalvården och koordinator i Sluta skjut, tfn 072- 500 91 60.
 • Anna Kosztovics, Malmö stad och delprojektledare i Sluta skjut, tfn 070-882 62 59.
 • Glen Sjögren, polisen och koordinator i Sluta skjut, tfn 073-375 11 42.
 • Jonas Karlberg, polisen, gruppchef Grova brott i Malmö, tfn 073-348 36 43.

Lägesbild grova våldsbrott i Malmö

 • Totalt 99 häktade.
 • 31 häktade gällande grova våldsbrott.
 • 30-tal frihetsberövade tongivande kriminella i pågående utredningar.
 • 2 pågående rättegångar med grova våldsbrott, Mord och mordförsök Censorsgatan 2016 och Mord och mordförsök Lektorsgatan 2018.
 • 20-tal pågående Grova brottsutredningar med goda utsikter för åtal.
 • 9 häktade i Spanien misstänkta för grova våldsbrott där.
 • Sedan första call-in den 11 oktober 2018 till och med 31 mars 2019 har det skett fem skjutningar mot person, varav en med dödlig utgång.
 • Sedan första call-in den 11 oktober 2018 till och med 31 mars 2019 har 80 olagliga vapen tagits i beslag.

Satsningen Sluta skjut är ett samarbete

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället som innebär att det blir svårare att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv.

Ett nationellt projekt som ska utvärderas

Satsningen Sluta skjut är ett nationellt projekt där Malmö är pilot. GVI-strategin anpassas till svensk lagstiftning, tillämpas och utvärderas för att se om samma lyckade effekter, som i USA, kan uppnås med svenska förutsättningar. Om piloten blir framgångsrik är tanken att strategin ska spridas till andra städer i Sverige med liknande problem. Projektet delfinansieras av EU och Fonden för inre säkerhet tillsammans med de aktuella myndigheterna samt Brå, Brottförebyggande Rådet. Projektet utvärderas av Malmö Universitet och utvärderingen ska vara klart år 2020.

Projektsida för satsningen Sluta skjut

malmo.se/slutaskjut

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus skåne